img

Tìm hiểu về các phần mềm quản lí lớp học, từ đó, hình dung và có tư duy về cách vận hành lớp học khác với cách truyền thống trực tiếp trên lớp

 

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456