img

Khóa 99. Microsoft office powerpoint 2010

Mục tiêu:

-       Nắm được những kiến thức tổng quan, cơ bản về chương trình Microsoft Office PowerPoint 2007

-       Tạo một bài thuyết trình

-       Định  dạng  văn  bản trên các slide

-       Thêm các đối tượng đồ họa để trình bày một bài thuyết trình

-       Điều chỉnh đối tượng

-       Thêm bảng

-       Chèn biểu đồ

-       Chuẩn bị để cung cấp một trình bày

Nội dung chính:

-       Sử dụng phần mềm trình chiếu

-       Xây dựng nội dung bài thuyết trình

-       Đưa biểu đồ sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình

-       Đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình

-       Chuẩn bị trình chiếu

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

* Thời lượng: 60 phút

64x64

Nội dung


64x64

Bài 1: Kiến thúc cơ bản


64x64

Bài 2: Sử dụng phần mềm trình chiếu


64x64

Bài 3: Sử dụng phần mềm trình chiếu


64x64

Bài 4: Sử dụng phần mềm trình chiếu


64x64

Bài 5: Sử dụng phần mềm trình chiếu


64x64

Bài 6: Sử dụng phần mềm trình chiếu


5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456