img
64x64

Nội dung


64x64

Bài 1: Giới thiệu bài tập các kinh nghiệm và thao tác cơ bản trên Ecxel 2010


64x64

Bài 2: Thao tác với trang trính


64x64

Bài 3: Biểu thức và hàm


64x64

Bài 4: Định dạng Ô và Dãy Ô


64x64

Bài 5: Biểu Đồ


64x64

Bài 6: Định dạng trang in và In bảng tính


5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456