img

Khóa 8. Xây dựng và phát triển thương hiệu (How to Build and Develop Brand)

·      Đối tượng: các quản lý, nhân viên

·      Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ:

Ø  Hiểu được tầm quan trọng của xây dựng và phát triển thương hiệu;

Ø  Nắm được các phương pháp xây dựng và phát triển thương hiệu

Ø  Biết cách vận Xây dựng và phát triển thương hiệu.

·      Nội dung khóa học:

Module 1: What is “branding”, Brand Name

Module 2: Brand Attributes, Positioning, Identity and Image

Module 3: Brand Personality, Awareness, Loyalty and Association

Module 4: Brand Promise, Equity and the various Types of Brands

Module 5: How to Define your Brand, Brand Objectives and

Your Target Market

Module 6: Brand Building Challenges and Brand Management Challenges in Changing Times

64x64

Nội dung

64x64

Module1: What is branding Brand Name (engsub)


64x64

Module1_What is branding Brand Name(vietsub)


64x64

Module2 Brand Attributes Positioning Identity and Image (engsub)


64x64

Module2 Brand Attributes Positioning Identity and Image (vietsub)


64x64

Module3 Brand Personality Awareness Loyalty and Association (engsub)


64x64

Module3 Brand Personality Awareness Loyalty and Association (vietsub)


64x64

Module4: Brand Promise Equity and the various Types of Brands (engsub)


64x64

Module4: Brand Promise Equity and the various Types of Brands (vietsub)


64x64

Module5: How to Define your Brand Brand Objective sand Your Target Market (engsub)


64x64

Module5: How to Define your Brand Brand Objectives and Your Target Market (vietsub)


64x64

Module6 Brand Building Challenges and Brand Management Challenge sin Changing Times (engsub)


64x64

Module6: Brand Building Challenge sand Brand Management Challenge Changing Times (vietsub)


5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456