img

Khóa 1. Các kỹ năng cần thiết cho nhà quản lý (Essential Skills for Managers)

Đối tượng: Lãnh đạo, quản lý các tổ chức, doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ có thể:

  • Nhận thức đúng vai trò và trách nhiệm của một cán bộ quản lý
  • Hiểu được sự cần thiết của Trí tuệ cảm xúc (EQ) đối với nhà quản lý và biết cách phát triển EQ của bản thân
  • Xác định phong cách giao tiếp phù hợp và biết cách điều chỉnh để xây dựng các mối quan hệ
  • Nhận ra các đặc điểm của nhóm hiệu suất cao và biết cách thúc đẩy nhóm làm việc hiệu quả
  • Nâng cao kỹ năng phản hồi, kỹ năng ủy quyền và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nơi làm việc

Nội dung khóa học:

Module 1: Những hiểu biết chung về vai trò của nhà quản lý (Understanding the Role of Managers)

Module 2: Sử dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý (Emotional Intelligence)

Module 3: Phong cách và hành vi giao tiếp trong quản lý (Communication Behaviours and Styles)

Module 4: Kỹ năng lắng nghe hiệu quả và tạo sự đồng cảm (Listening Effectively and with Empathy)

Module 5: Kỹ năng phản hồi hiệu quả (How to Provide Effective Feedback)

Module 6: Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nơi công sở (Resolving Conflict in the Workplace)

Module 7: Kỹ năng ủy quyền (Delegation Skills)

Module 8: Nâng cao hiệu suất làm việc nhóm (Developing High Performance Teams)

64x64

Nội dung

Đối tượng: Lãnh đạo, quản lý các tổ chức, doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ có thể:

  • Nhận thức đúng vai trò và trách nhiệm của một cán bộ quản lý
  • Hiểu được sự cần thiết của Trí tuệ cảm xúc (EQ) đối với nhà quản lý và biết cách phát triển EQ của bản thân
  • Xác định phong cách giao tiếp phù hợp và biết cách điều chỉnh để xây dựng các mối quan hệ
  • Nhận ra các đặc điểm của nhóm hiệu suất cao và biết cách thúc đẩy nhóm làm việc hiệu quả
  • Nâng cao kỹ năng phản hồi, kỹ năng ủy quyền và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nơi làm việc

Nội dung khóa học:

Module 1: Những hiểu biết chung về vai trò của nhà quản lý (Understanding the Role of Managers)

Module 2: Sử dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý (Emotional Intelligence)

Module 3: Phong cách và hành vi giao tiếp trong quản lý (Communication Behaviours and Styles)

Module 4: Kỹ năng lắng nghe hiệu quả và tạo sự đồng cảm (Listening Effectively and with Empathy)

Module 5: Kỹ năng phản hồi hiệu quả (How to Provide Effective Feedback)

Module 6: Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nơi công sở (Resolving Conflict in the Workplace)

Module 7: Kỹ năng ủy quyền (Delegation Skills)

Module 8: Nâng cao hiệu suất làm việc nhóm (Developing High Performance Teams)

64x64

Module1 Understanding the Role of Managers (Engsub)


64x64

Module1 Understanding the Role of Managers(Vietsub)


64x64

Module2 Emotional Intelligence Video1 (Englishsub)


64x64

Module2 Emotional Intelligence Video1 Vietsub


64x64

Module2 Emotional Intelligence video2 (Englishsub)


64x64

Module2 Emotional Intelligence video2 Vietsub


64x64

Module3_CommunicationBehavioursandStyle Video1 Englishsub


64x64

Module3 Communication Behaviours and Style Video1_Vietsub


64x64

Module3 Communication Behaviours and Style Video2 EnglishSub


64x64

Module3 Communication Behaviours and Style Video2 Vietsub


64x64

Module4 Listening Effectively and with Empathy (Englishsub)


64x64

Module4 Listening Effectively and with Empathy (Vietsub)


64x64

module5 How to Provide Effective Feedback video1 (Englishsub)


64x64

Module5 How to Provide Effective Feedback video1 (Vietsub)


64x64

Module5 How to Provide Effective Feedback video2 Englishsub


64x64

Module5 How to Provide Effective Feedback video2 VietSub


64x64

Module6 Resolving Conflictin the Workplace Video1 Englishsub


64x64

Module6 Resolving Conflict in the Workplace Video1 Englishsub


64x64

Module6 Resolving Conflictin the Workplace Video1 Vietsub


64x64

Module6 Resolving Conflict in the Workplace Video2 Engsub


64x64

Module6 Resolving Conflict in the Workplace Video2 Vietsub


64x64

module7 Delegation Skills Video1 Englishsub


64x64

Module7 Delegation Skills Video1 Vietsub


64x64

Module7 Delegation Skills Video2 Englishsub


64x64

Module7 Delegation Skills Video2 Vietsub


64x64

module8 Developing High Performance Teams Video1 Engsub


64x64

module8 Developing High Performance Teams Video1 Vietsub


64x64

Module8 Developing High Performance Teams Video2 (Englishsub)


64x64

Module8 Developing High Performance Teams Video2 (Vietsub)


5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456