img

Khóa 6. Quản lý dịch vụ khách hàng (Customer Service Management)

·      Đối tượng: các quản lý, nhân viên

·      Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ:

Ø  Hiểu được tầm quan trọng quản lý dịch vụ khách hàng;

Ø  Nắm được các phương pháp phát triển dịch vụ khách hàng

Ø  Biết cách vận dụng quản lý dịch vụ vào công việc chăm sóc khách hàng cho tốt.

·      Nội dung khóa học:

Module 1: The Customer Service Code of Practice

Module 2: Complaints handling, emotional customer situations and how to handle and manage them.

Module 3: Methods to use to motivate your customer service staff.

Module 4: Ten Golden Rules for Providing Successful Customer Service and the 10 New Rules for Customer Service…

64x64

Nội dung


64x64

Module1_TheCustomerServiceCodeofPractice_vietsub.


64x64

Module2_Complaintshandlingemotionalcustomersituationsandhowtohandleandmanagethem_engsub


64x64

Module2_Complaintshandlingemotionalcustomersituationsandhowtohandleandmanagethem_vietsub


64x64

Module3_Methodstousetomotivateyourcustomerservicestaff_engsub


64x64

Module3_Methodstousetomotivateyourcustomerservicestaff_vietsub


64x64

Module4_TenGoldenRulesforProvidingSuccessfulCustom…rviceandthe10NewRulesforCustomerService_engsub


64x64

Module4_TenGoldenRulesforProvidingSuccessfulCustom…viceandthe10NewRulesforCustomerService_Vietsub


5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456