img

Khóa 4. Kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo (Creative and Critical Thinking)

·      Đối tượng: các quản lý, nhân viên

·      Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ:

Ø  Hiểu được tầm quan trọng tư duy phản biện và sáng tạo trong công việc và cuộc sống;

Ø  Nắm được các phương pháp phát triển khả năng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo

Ø  Biết cách vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo trong công việc để phát triển ý tưởng mới, cải tiến hiệu quả công việc.

·      Nội dung khóa học:

Module 1: Tổng quan về tư duy phản biện và tư duy sáng tạo

Module 2: Mô hình 6 cấp độ tư duy của Bloom (Bloom’s Taxonomy)

Module 3: Các phương pháp phát triển tư duy sáng tạo

Module 4: Brainstorm, Lateral Thinking (DeBono), Vertical Thinking (Osborn)

64x64

Nội dung


64x64

Module1TheLeftandRightBrainandCriticalThinkingskills_VietSub


64x64

Module1TheLeftandRightBrainandCriticalThinkingskillsEnglishSub


64x64

Module2_BLOOMSTAXONOMYandthe6levelsofthinking_EngSub


64x64

Module2_BLOOMSTAXONOMYandthe6levelsofthinking_VietSub


64x64

Module3_CreativeThinkingandBrainstorming_Engsub


64x64

Module3_CreativeThinkingandBrainstorming_Vietsub


64x64

Module4_BrainstormingAndTheLateralAndVerticalThinkingProcesses_EngSub


64x64

Module4_BrainstormingAndTheLateralAndVerticalThinkingProcesses_VietSub


64x64

Module5_OsbornsChecklistInTheBrainstormingProcess_EngSub


64x64

Module5_OsbornsChecklistInTheBrainstormingProcess_VietSub


5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456