img

Khóa 5. Kỹ năng huấn luyện cho nhà quản lý (Coaching Skills for Managers)

·      Đối tượng: các quản lý, nhân viên

·      Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ:

Ø  Hiểu được tầm quan trọng về việc huấn luyện;

Ø  Nắm được các phương pháp phát triển kỹ năng huấn luyện

Ø  Biết cách vận dụng kỹ năng huấn luyến vào công việc quản lý.

·      Nội dung khóa học:

Module 1: Build your strengths in coaching and basic understanding of what coaching is

Module 2: Coaching Strategies and Tactics

Module 3: The Art of Asking Questions

Module 4: Coaching Models

64x64

Nội dung


64x64

Module1_Buildyourstrengthsincoachingandbasiunderstandingofwhatcoachingis_engsub


64x64

Module1_Buildyourstrengthsincoachingandbasiunderstandingofwhatcoachingis_vietsub


64x64

Module2_CoachingStrategiesandTactics_engsub


64x64

Module2_CoachingStrategiesandTactics_vietsub


64x64

Module3_TheArtofAskingQuestions_engsub


64x64

Module3_TheArtofAskingQuestions_vietsub


64x64

Module4_CoachingModels_engsub


64x64

Module4_CoachingModels_vietsub


5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456